Borderfields_Bridgett Cruz, Shuman Wu, Huai Kuan Chung, Jiahong Lu_Drone.gif
Bridgett Cruz, Shuman Wu, Huai Kuan Chung, Jiahong Lu
Borderfields: Drone view