UP_Vallejo_Stephanie Chan_Avery Dement_Tara Heidger_Qun Huang_Faisha Indrakesuma_Eui Na Kim_Nanchen Ma_Yashesh Panchal_James Piacentini_Eric Pietraszkiewicz_Wesley Rhodes_Shengyi Xu_SP17_01_render.jpg
Stephanie Chan, Avery Dement, Tara Heidger, Qun Huang, Faisha Indrakesuma, Eui Na Kim, Nanchen Ma, Yashesh Panchal, James Piacentini, Eric Pietraszkiewicz, Wesley Rhodes, Shengyi Xu