UP_Sheffer_Madeline Berry_Jiaohong Du_Emily Fesette_Eri Furusawa_Xin Guo_Yi Jiang_Angel Felix Lopez Zamora_Joan Huiyi Zhang_Shaochun Zhou_SP17_01_proposal.jpg
Madeline Berry, Jiaohong Du, Emily Fesette, Eri Furusawa, Xin Guo, Yi Jiang, Angel Felix Lopez Zamora, Joan Huiyi Zhang, Shaochun Zhou